imagen de ctrasa

La Deixalleria

Què és? 

La deixalleria és el centre de recepció dels residus especials i valoritzables de tot el Principat d’Andorra. És un espai equipat amb contenidors per a la recollida selectiva dels materials, amb l’objectiu de facilitar-ne la valorització o la correcta gestió.   foto_deixalleria (1)

Com funciona?

Funcionament de la deixalleria: Abans de dur un residu a la Deixalleria cal trucar per demanar hora (tel: +376 – 801949). Sense cita prèvia no es recepcionarà el residu. Quan l’usuari arriba a la deixalleria, s’ha de presentar a l’encarregat, qui haurà de comprovar si els materials aportats són acceptables a la instal·lació. Tots els residus han de venir etiquetats amb el nom, adreça i telèfon de l’empresa que genera el residu; el Codi Nacional de Residus (CNR) per aquell residu; la data d’inici d’envasat del residu en el contenidor; naturalesa del risc del residu identificat amb un pictograma (nociu, corrossiu, tòxic o inflamable). Els símbols i les indicacions de perill han de ser impreses en color groc ataronjat, veure Annex 3 del Reglament pel qual es regula la gestió de residus perillosos (BOPA 62, any 17, 20-07-2005). Si es tracta de materials acceptats, l’encarregat haurà de registrar les dades de l’usuari necessàries en una Fitxa d’entrada a la deixalleria. En cas contrari, haurà d’informar l’usuari del motiu de la no acceptació dels materials. Un cop omplerta la Fitxa d’entrada a la deixalleria, es permetrà l’entrada al recinte de l’usuari. Per als residus especials, caldrà omplir també un Full de seguiment.

  • Si els materials aportats són residus especials, l’encarregat els haurà de dipositar personalment en els contenidors adequats.
  • Si es tracta d’altres materials (residus valoritzables), haurà d’informar l’usuari, on i com, els ha de dipositar. Si és necessari, l’encarregat acompanyarà l’usuari per tal de mostrar l’emplaçament ha de dipositar el residu.

L’usuari ha de respectar les normes de circulació i de netedat de la deixalleria. deixalleria (1) Usuaris: El servei de la deixalleria s’ofereix als comerços, oficines, tallers i petites indústries amb llicència d’activitats econòmiques de tot el Principat d’Andorra. Aportació de residus: El servei de la deixalleria és gratuït. No tots els residus són admissibles a la deixalleria. A l’apartat  “La Deixalleria  Residus acceptats” es troba la llista els residus admissibles i els rebutjables. Horaris de servei: De dilluns a dijous:  de 08:00 a 16:30 i Divendres : de 08:00 a 15:00 Dissabtes, diumenges i festius: Tancat

Passos que heu de seguir per portar residus a la deixalleria

Particulars:

Si sou un usuari particular, us heu de presentar a la finestreta de la deixalleria per ser atès pel nostre personal.

Industrials:

Si sou un usuari industrial, heu de saber que els residus s’han de pesar abans de ser dipositats a les nostres instal·lacions.

Procés de pesada:

Si disposeu d’una targeta, heu de dirigir-vos a la bàscula, passar-hi la targeta i seleccionar el residu que porteu. Un cop feta la primera pesada, heu de pujar a la deixalleria, i allà un dels nostres operaris us indicarà on heu de dipositar el residu. Tot seguit, heu de passar per la bàscula per tancar la pesada. Finalment, a la deixalleria us lliuraran la documentació necessària que acrediti l’entrada del residu que heu portat.

La deixalleria disposa de targetes genèriques per a empreses que vénen de manera esporàdica. Si voleu assegurar-vos un servei ràpid i personalitzat, podeu reservar hora al calendari.

 

Residus acceptats

Els usuaris de la deixalleria podran aportar, prèviament classificats, els següents materials:

CD, DVD
200199CD / DVD
Fotolits, radiografies, cintes de vídeo i casset090107, 090108 i 090111*Videocasset
Fotòlits
Radiografies
RAEE (Residu Aparell Elèctric Electrònic)200136
Voluminosos (tèxtil, matalassos, mobles, etc)150109, 200111 i 200307
Fluorescents200121*Fluorescents
Bateries d’automòbil
200133*
Bateries d'automòbil
Piles, bateries i acumuladors
160603*, 160604 i 160605
Piles, Bateries i/o Acumuladors
Tòners080317*
Tòners
Filtres d’oli
160107*
Filtres d'oli
Oli mineral usat130204* i 130206*
Oli Mineral
Electrodomèstics i dissolvents amb CFC
140601* i 200123*
Electrodomèstic i dissolvents amb CFC
Residus fotogràfics (fixadors, reveladors o blanquejadors)
090101*, 090103*, 090104* i 090105*
Blanquejador
Fixador
Revelador
Sòlid Orgànic Tòxic - NEP
Residus de dissolvents
140602*, 140603* i 200113*
Dissolvents Halogenats
Dissolvents No Halogenats
Residus de pintura (pintures, vernissos o resines)
080111*, 080312* i 200127*
Pintures, Vernissos i/o Resines
Envasos contaminats que han contingut líquids contaminats
150110*
Envasos Contaminats
Aerosols, silicones
160504* i 160507*
Aerosols
Silicones i/o Coles
Absorbents contaminats (draps, paper o sepiolita)
150202*
Absorbents Contaminats
Anticongelants o líquid de frens
160113* i 160114*
Anticongelants
Líquid Frens
Extintor
Reactius de laboratori
160506*,200114* i 200119*
Reactius de Laboratori
Medicaments caducats o fora de mercat180108*, 180109*, 180208* i 200132*
Medicaments Caducats
Cosmètics caducats o fora de mercat
070699
Pneumàtics fora d’ús
160103
Vidre d’envasos
150107
Vidre pla
170202 i 200102
Paper i cartró
150101 i 200101
Ferralla (ferro, acer, metalls mesclats, altres)
160117, 170407 i 191001
Plàstic dur
200139
Plàstic film
200139
Fusta030105 i 170201
Electrodomèstics sense CFC
200136
Oli vegetal
200125
Residus biodegradables
200201
Altres residus no biodegradables200203
Coure170401 i 170411
Mescles de residus municipals200301
Residus municipals no especificats en cap altra categoria200399
Residus no especificats en cap altra manera160199Cautxú
Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics, diferents de les especificades en el codi 170106*170107Runa només de particulars del Comú d'Andorra la Vella
Residus de teixits vegetals020103Poda de jardins
Tronxos
Fulla Tabac
Residus de silvicultura020107
Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses020108*Adobs perillosos
Pesticides perillosos
Residus agroquímics diferents dels esmentats en el codi 02108020109Plaguicides
Adobs
Pesticides
Materials inadequats per al consum o l'elaboració020304Aliments caducats
Tabac per destrucció
Pols de tabac
Materials inadequats per al consum o l'elaboració020501Aliments làctics caducats
Materials inadequats per al consum o l'elaboració020601Aliments caducats (farina, pasta)
Materials inadequats per al consum o l'elaboració020704Alcohol caducat
Altres bases060205*
Residus que contenen mercuri060404*
Residus que contenen silicones perilloses070216*
Residus que contenguin silicones diferents de les especificades al codi 070216070217
Residus del decapatge o l'eliminació de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses080117*
Residus del decapatge o l'eliminació de pintura i vernís diferents dels especificats en el codi 080117080118
Residus d'adhesius i segelladors que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses080409*
Residus d'adhesius i segelladors diferents dels especificats en el codi 080409080410
Oli de resina080417*
Emulsions i dissolucions de mecanització sense halògens120109*Taladrina
Ceres i greixos usats120112*
Residus la recollida i eliminació dels quals no és objecte de requisits especials per prevenir infeccions (per exemple embenatges, buidats de guix, roba blanca, roba d'un sol ús, bolquers)180104
Residus d'amalgames procedents de cures dentals180110*
Plàstic i cautxú191204Procedent del tractament mecànic de residus (per exemple, classificació,
trituració, compactació, pel·letització) no especificats en cap altra categoria
Àlcalis200115*
Productes fotoquímics200117*
Olis i greixos diferents dels especificats en el codi 200125200126*
Detergents que contenen substàncies perilloses200129*
Detergents diferents dels especificats en el codi 200129200130
Residus de neteja viària200303
Residus municipals no especificats en cap altra categoria200399
Residus no especificats d'una altra manera160199Cautxú de vehicles
Residus orgànics que contenen substàncies perilloses160305*
Resines intercanviadors de ions saturats o usats190905
Altres residus (incloses mescles de materials) procedents del tractament mecànic de residus diferents dels especificats en el codi 191211191212
Residus de l'escurada de xemeneies200141
Bombetes200136
Mescles de residus municipals200301

Principals indicadors

Dades provisionals

Principals indicadors de la deixalleria a octubre del 2016

Principals indicadors d’anys anteriors

TypeFile NameDate ModifiedSize

pdf
2013 10:55 am 06/13/201674.8k

pdf
2014 12:09 pm 06/14/201679.1k

pdf
2015 12:09 pm 06/14/201683.9k

Últimes Notícies

Raó Social: Centre de Tractament de Residus d'Andorra, s.a.
Direcció: Carretera de la Comella s/n
                 AD500 Andorra la Vella, Principat d'Andorra

Tel.: (+ 376) 80 19 49
Fax: (+ 376) 82 35 50